ปลูกป่าต้นน้ำ เฉลิมพระเกียรติ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย blackstone   
วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2012 เวลา 11:00 น.

โครงการปลูกป่าพื้นที่บ้านสันติคีรี ดอยแม่สลอง เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

จากการที่มีการบุกรุกทำลายป่าเพื่อขยายพื้นที่ทำกินในพื้นที่หมู่บ้านสันติคีรี      ดอยแม่สลอง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เช่น การทำสวนส้ม  การปลูกใบชา และ         พืชเกษตรอื่น ๆ  โดยใช้สารเคมีอย่างกว้างขวาง  กองบัญชาการกองทัพไทย จึงขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่หมู่บ้านสันติคีรี  ดอยแม่สลอง จากกรมป่าไม้ จำนวน ๑๕,๐๐๐ ไร่ เพื่อเข้าฟื้นฟูสภาพป่าซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธารที่ได้มีการบุกรุก โดยการดำเนินการปลูกป่า เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมของป่าให้มีความสมดุลสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนในอนาคต

พลเอก บุญสร้าง  เนียมประดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด มีนโยบายที่จะจัดระเบียบพื้นที่หมู่บ้านสันติคีรี ดอยแม่สลอง ให้เป็นหมู่บ้านที่สามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติของ      ป่าต้นน้ำ  โดยไม่ให้มีผลกระทบกับการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของพื้นที่ และให้สามารถสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาล  โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาความมั่นคงของชาติ และปัญหา                ยาเสพติดตามแนวชายแดนอย่างมีการบูรณาการ จึงจัดตั้ง โครงการปลูกป่าพื้นที่บ้านสันติคีรี ดอยแม่สลอง  เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ขึ้น และมอบหมายให้ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดย สำนักงานพัฒนาภาค ๓ เป็นหน่วยรับผิดชอบดำเนินการมาตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๕๐โดยได้เชิญส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนตำบล  ผู้นำหมู่บ้านร่วมประชุมกำหนดแนวทางและการปฏิบัติ  ซึ่งได้รับการขานรับและความร่วมมือจากประชาชนในหมู่บ้านสันติคีรี  และชนเผ่าต่าง ๆ  ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวเป็นอย่างดี ด้วยการดำเนินการจัดระเบียบพื้นที่และจัดให้มีการปลูกป่าเป็นเนื้อที่จำนวน ๙,๐๐๐ ไร่ แบ่งเป็น ๙  แปลง ๆ ละ           ๑,๐๐๐ ไร่ ห้วงระยะเวลาดำเนินการ ๑๔ ปี  นอกจากนั้นยังได้จัดทำโครงการเสริม คือ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการเกษตรผสมผสานเพื่อเพิ่มรายได้ โครงการฝึกอบรมเพื่อการพิทักษ์ทรัพยากรระดับผู้นำท้องถิ่น  โครงการส่งเสริมอาชีพเยาวชน โครงการสร้างฝายทดน้ำขนาดเล็ก  จำนวน  ๓๐๐ แห่ง  และทำนบดินกั้นน้ำ  โดย สำนักงานพัฒนาภาค ๓ ได้จัดตั้ง            กองอำนวยการ โครงการปลูกป่าพื้นที่บ้านสันติคีรี ดอยแม่สลอง  เฉลิมพระเกียรติ  ๘๐ พรรษา ณ       บ้านสันติคีรี ตำบลแม่สลองนอก  อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  มีหน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ  ประกอบด้วย สำนักงานพัฒนาภาค ๓ ,หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๓๕ สำนักงานพัฒนาภาค ๓ , สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕ , หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำแม่จัน ,หน่วยจัดการต้นน้ำแม่สลอง , สถานีควบคุมไฟป่า จังหวัดเชียงราย,กรมทหารราบที่ ๑๗ และประชาชนในพื้นที่       ร่วมกันปลูกป่า ขณะนี้ได้ดำเนินการปลูกป่าไปแล้วจำนวน ๓ แปลง รวมประมาณ ๓,๐๐๐ ไร่ โดยปลูกพันธุ์ไม้มะเกี๋ยง ชงโค แอปเปิ้ลป่า  นนทรี กระถิน และนางพญาเสือโคร่ง รวมจำนวน ๑,๒๐๐,๐๐๐ ต้น

 

********************

(รายละเอียดดำเนินการปลูกป่า / รักษาป่า  ๕  อย่าง

๑. ปลูกป่าตามที่ บก.ทท.กำหนด

๑.๑ การดูแลและการรักษาป่าปี ๒๕๕๐ ( ๑,๐๐๐ ไร่ )

๑.๑.๑ แปลง ๑  บริเวณสุสาน บ.สันติคีรี ( ๖๐๔ ไร่ )   กอ.โครงการ ฯ ร่วมกับ ราษฎรในพื้นที่โครงการปลูกป่าฯ พรวนดิน  ดายหญ้า  ใส่ปุ๋ย แล้วเสร็จ

๑.๑.๒ แปลง ๒ บริเวณ บ.โลจังชน ( ๓๙๖ ไร่ )   กอ.โครงการฯ ร่วมกับ ราษฎรในพื้นที่โครง การปลูกป่าฯ  พรวนดิน  ดายหญ้า ใสปุ๋ย แล้วเสร็จ

๑.๒  การปลูกป่าปี ๒๕๕๑ ( ๒,๐๐๐ ไร่ )

๑.๒.๑  แปลง ๒ บริเวณด้านทิศเหนือ บ.เฮโก (๑,๐๐๐ ไร่)ดำเนินการปลูกป่า จำนวน ๑,๐๐๐ ไร่ แล้วเสร็จ  ( ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนดูแลรักษา พรวนดินและตรวจพื้นที่ป่า ฯ )

๑.๒.๒ แปลง ๓ บริเวณด้านหลังโรงเรียนบ้านสันติคีรี (๑,๐๐๐ ไร่ ) ดำเนินการปลูกป่า จำนวน  ๑,๐๐๐ ไร่ แล้วเสร็จ  (  ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนดูแลรักษาพรวนดินและตรวจพื้นที่ป่า ฯ )

๒. การปลูกป่าสาธิต

๒.๑  กอ.โครงการปลูกป่า ฯ ร่วมกับองค์กร IUCN และหน่วยวิจัยฟื้นฟูป่า   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ดำเนินการปลูกป่าสาธิตตัวอย่างบริเวณพื้นที่ บ.หล่อโย จำนวน ๑๐  ไร่ แล้วเสร็จ  ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนดูแลรักษา

๒.๒ กอ.โครงการปลูกป่า ฯ ร่วมกับสถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง  , องค์กรIUCN  และ  PATT   FOUNDATION ปลูกป่าสาธิต ตามโครงการปลูกป่า ๓ อย่าง ได้ประโยชน์   ๔  อย่างตามแนวพระราชดำริ  บริเวณพื้นที่สะพานรอยต่อระหว่าง บ.สันติคีรีและ บ.หล่อโย จำนวน ๕ ไร่   ๓   ชนิด   ๖๐๐  ต้น  คือ เมเปิ้ล  , การะบูน และจันทร์ทอง อย่างละ ๒๐๐ ต้น

๒.๓  กอ.โครงการปลูกป่า ฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ปลูกป่าเป็นกรณีศึกษา บริเวณพื้นที่โครงการปลูกป่า ฯ    บ.รวมใจ   จำนวน   ๓๐๐   ไร่   ตามโครงการ  “  เชียงรายเขียว ”  โดยการนำกลุ่มพลังมวลชน เช่น  ชมรมป่าไม้และสัตว์ป่า  , ชมรมสิ่ง แวดล้อม , หอการค้า  , โรตารี่ , สโมสรไลอ้อน , สมาคมอุตสาหกรรม จ.เชียงราย และจะเริ่มดำเนินการปลูกป่าในห้วงเดือน พ.ค.๕๒   ( ขณะนี้อยู่ในห้วงตรวจพื้นที่ )

๓. การปลูกป่าชุมชน

๓.๑ ดำเนินการแจกจ่ายกล้าไม้ผล เช่น กาแฟ ๑๕,๐๐๐ กล้า , กล้วยน้ำหว้า ๓๐๐ กล้า , ขนุน ๓๐๐ กล้า และไผ่ตง จำนวน ๓๐๐ กล้า ให้กับราษฎรในพื้นที่โครงการปลูกป่า ฯ

๓.๒  กอ.โครงการปลูกป่า ฯ ร่วมกับราษฎรในพื้นที่โครงการปลูกป่า ฯ  หน่วยงานภาครัฐ  และเอกชน ดำเนิน การปลูกป่าชุมชนปี ๕๑  จำนวน ๑๑   พื้นที่  ๔๓๖  ไร่

๔. การสร้างสวนป่า

๔.๑ กอ.โครงการปลูกป่า ฯ ร่วมกับ ดอยหมอก  ดอกไม้   รีสอร์ท     กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่สลอง  อบต.แม่สลองนอก  หน่วยงานภาครัฐ  และเอกชน  ปลูกสวนป่าไม้ดอก -  ไม้ประดับ (  ต้นหางนกยูง   ต้นคูณ )     ตามแนว    ถนนขึ้นพระบรมธาตุเจดีย์  ตั้งแต่วันที่  ๒๔ มิ.ย. ๕๑  แล้วเสร็จ และขณะนี้กำลังดำเนินการปลูกต้นคริสมาส

๔.๒ กอ.โครงการปลูกป่า ฯ ร่วมกับราษฎรในพื้นที่โครงการปลูกป่า ฯ  อบต.แม่สลองนอก  หน่วยงาน ภาครัฐ   และเอกชน   ดำเนินการปลูกต้นนางพญาเสือโคร่งตามแนวสองข้างถนนทางขึ้นหมู่ บ.สันติคีรี   (  เฉพาะเขตพื้นที่ ๑๕,๐๐๐ ไร่ที่ บก.กองทัพไทย ขอใช้ประโยชน์จากรมป่าไม้  )   ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มิ.ย. ๕๑  แล้วเสร็จ

๔.๓  กอ.โครงการปลูกป่า ฯ ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโรงเรียนบ้านใหม่สันติดำเนินการสร้างสวนป่าแหล่งเรียนรู้สวนสมุนไพร  ณ  โรงเรียนบ้านใหม่สันติ  เสร็จเรียบร้อยแล้ว

๕. การปลูกป่าในโครงการทำความดีถวายในหลวง ( ปี ๒ ) บ้าน วัด โรงเรียน

๕.๑ กอ.โครงการปลูกป่า ฯ  ร่วมกับราษฎรในพื้นที่โครงการปลูกป่า ฯ  หน่วยงานภาครัฐ  และเอกชน ดำเนินการปลูกหญ้าแฝกปี ๕๑  ได้จำนวน ๒๑ พื้นที่  จำนวน  ๑,๖๕๐,๐๐๐ กล้า เสร็จเรียบร้อยแล้ว

๕.๒  บ้าน -   อ.แม่ฟ้าหลวง    อบต.แม่สลองนอก   ต.แม่สลองนอก  จัดทำโครงการปลูกป่าชุมชนทุกหมู่บ้าน  ซึ่งจะดำเนินการปลูกต้นไม้ หญ้าแฝก   และมีพิธีถวายราชสดุดี ในวันที่ ๑๒  ส.ค.  ๕๑ โดย อ.แม่ฟ้าหลวง ทั้ง  ๔ อบต. , ๔ ตำบลทุกหมู่บ้าน  ทุกโรงเรียน กลุ่มพัฒนาสตรีทั้ง  ๔  ตำบล และทุกหน่วยงานในพื้นที่ อ.แม่ฟ้าหลวง จะร่วมกันปลูกป่าในพื้นที่โครงการปลูกป่า ฯ ปี ๕๑ แปลงที่ ๓ ( บริเวณหลังโรงเรียนบ้านสันติคีรี )     ร่วมปลูกต้นไม้ทุกหมู่บ้านใน อ.แม่ฟ้าหลวง  จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ กล้า  และปลูกหญ้าแฝก จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ กล้า

๕.๓ วัด - วัดสันติธรรม   สำนักสงฆ์ครูบาบุญชุ่ม และวัดสันติคีรี   ดำเนินการปลูกป่าเศรษฐกิจ ป่าไม้ผล และปลูกหญ้าแฝก ในพื้นที่บริเวณวัด

๕.๔ โรงเรียน -    นอกจากจะมีเรือนเพาะชำทุกโรงเรียน   การปลูกต้นไม้รอบบริเวณโรงเรียนร่วมกับกลุ่มเครือ ข่ายพัฒนาการศึกษาแม่สลอง  ๗  โรงเรียน   ๑   คน   ๕   ต้นกล้า  (  ๒,๒๐๐ คน )    ปลูกป่าในใจนักเรียน เพื่อปลุกจิตสำนึกให้นักเรียน  ผู้ปกครองและชุมชน  อนุรักษ์ธรรมชาติให้เป็นแหล่งที่น่าอยู่  ร่มรื่น  จำนวน ๑๑,๐๐๐ ต้น   โดยเริ่มปลูกตั้งแต่วันที่      ๒๘  ก.ค. ๕๑  )

 

กิจกรรม / โครงการเฉลิมพระเกียรติ ฯ

จัดทำ WEB SITE โดย กสส.นทพ.

ติดต่อ Call. 021526978 กองการสื่อสาร หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ( แผนกสารสนเทศ )